Oferta

Oferta

Audyt finansowy, audyt projektów finansowanych ze środków UE i inne usługi atestacyjne

Badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej

Badanie historycznych danych finansowych na potrzeby prospektów emisyjnych i innych dokumentów informacyjnych

Weryfikacje części finansowej prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych oraz dokumentów rejestracyjnych

Badanie planów połączenia, przekształcenia i podziału oraz dokonywanie innych czynności Biegłego Rewidenta wynikających z kodeksu spółek handlowych

Badanie wykorzystania dotacji unijnych

Konsultacje w dziedzinie zasad rachunkowości, tworzenia planów kont, przekształcania funkcji i procesów w działach finansowo-księgowych

Audyt wewnętrzny

Organizacja lub optymalizacja funkcji Audytu Wewnętrznego

Opracowanie planu Audytu Wewnętrznego i jego realizacja

Ocena jakości audytu wewnętrznego

Outsourcing wybranych elementów zarządzania finansami przedsiębiorstw (np. raportowanie, kontroling)

Doradztwo transakcyjne, wyceny

Due diligence finansowe i podatkowe

Doradztwo w zakresie przejęć i przekształceń podmiotów gospodarczych (fuzje, łączenia, podziały) dokonywane przy współpracy z renomowanymi kancelariami prawno-podatkowymi

Wycena przedsiębiorstw, udziałów i akcji

Doradztwo podatkowe

audyty i przeglądy podatkowe,

interpretacje i wyjaśnienia w zakresie obowiązujących przepisów podatkowych: doradztwo w zakresie kwalifikacji podatkowej przychodów i kosztów ze szczególnym uwzględnieniem różnic występujących pomiędzy ujęciem podatkowym i księgowym,

konstruowanie umów i ich analiza pod kątem optymalizacji podatkowej,

doradztwo w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi (ceny transferowe),

analizowanie i planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w celu zapewnienia optymalnych rozwiązań podatkowych,

analiza podatkowa planowanych fuzji, przekształceń, likwidacji podmiotów,

doradztwo w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych oraz innych ewidencji do celów podatkowych,

doradztwo w zakresie kształtowania umów na świadczenie usług menedżerskich, licencyjnych, know – how oraz transferu innych wartości niematerialnych,

bieżące doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług VAT, akcyzy, cła oraz transakcji międzynarodowych.

Doradztwo biznesowe i szkolenia

Usprawnienie procesów operacyjnych w firmach prowadzące do zwiększenia wydajności, rentowności lub redukcji kosztów

Budowa i wdrożenie metod i narzędzi poprawiających wydajność i funkcjonowanie firm (m.in. MBO, ABC, Balance Scorecard, rozwiązania i koncepcje kontrolingowe i BI)

Przygotowanie strategii, biznes planów, analiz scenariuszy i “business cases”

Tymczasowe zasoby i umiejętności zarządcze różnego szczebla (interim management)

Realizacja wybranych funkcji zarządzania finansami przedsiębiorstw (np. raportowanie, kontroling)

Szkolenia z rachunkowości

Szkolenia z zakresu sprawozdawczości finansowej

Szkolenia z podatków i prawa handlowego

© Copyright