O firmie

Expance Audit & Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Expance Audit & Finance Sp. z o.o. wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000515372

Expance Audit & Finance Sp. z o. o. wpisana jest przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3950.

Adres biura: ul. Oboźna 31/11; 30-010 Kraków
NIP: 6772382200
REGON: 123155753

tel. : 604 582 382
e-mail: biuro@expanceaudit.com
adres strony internetowej: www.expanceaudit.com

Zarząd spółki

Elżbieta Zajkowska – Żylska Prezes Zarządu
Krzysztof Zajkowski Wiceprezes Zarządu

Działalność spółki jest objęta ubezpieczeniem w zakresie wykonywania zawodu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

© Copyright